🚀 استفاده از سایت پیکاسو اِستور کاملا رایگان می باشد | جهت اطلاع از سرویس ها و کدهای تخفیف عضو کانال اطلاع‌رسانی پیکاسو شوید .
عضویت در کانال !

سرویس ها

🎫 سایت نمایندگی مستقل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
131 پنل نمایندگی ساده توضیحات 313,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (299,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (299,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (299,000  تومان )
1/1 فعال
132 پنل نمایندگی پایه توضیحات 1,047,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (998,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (998,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (998,000  تومان )
1/1 فعال
133 پنل نمایندگی حرفه ای توضیحات 1,575,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,500,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,500,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,500,000  تومان )
1/1 فعال
📱 اپل آی دی | Apple ID
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
104 اپل آیدی آماده توضیحات 49,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
1/1 فعال
105 اپل آیدی با ایمیل دلخواه توضیحات 80,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (80,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (80,000  تومان )
1/1 فعال
📱 تبلیغات پاپ آپ | Popup
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
108 ۳۰۰ هزار ارسال پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 350,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (320,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (330,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (340,000  تومان )
1/1 فعال
109 ۷۵۰ هزار ارسال پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 850,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (825,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (830,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (840,000  تومان )
1/1 فعال
110 ۱۰۰۰ فالوور تضمینی پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 1,650,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,650,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,650,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,650,000  تومان )
1/1 فعال
111 ۱۰۰۰ فالوور تضمینی پاپ آپ اینستاگرام توضیحات 1,850,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,800,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,825,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,835,000  تومان )
1/1 فعال
👨‍💼 خدمات فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
6 فالوور میکس ايرانی - سرور 6 توضیحات 10,395  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,900  تومان )
20000/500 فعال
4 فالوور میکس ايرانی - سرور 5 توضیحات 12,335  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,748  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,748  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,748  تومان )
300000/200 فعال
5 فالوور میکس ايرانی - سرور 4 توضیحات 15,661  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,916  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,916  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,916  تومان )
250000/300 فعال
7 فالوور ايرانی اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 17,602  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,764  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,764  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,764  تومان )
100000/300 فعال
8 فالوور خارجی اینستاگرام - سرور 3  توضیحات 20,374  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,404  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,404  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,404  تومان )
200000/500 فعال
9 فالوور میکس ايرانی اینستاگرام - سرور 2  توضیحات 23,146  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,044  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,044  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,044  تومان )
500000/500 فعال
11 فالوور 90% ايرانی اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 40,194  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (38,280  تومان )
نمایندگی نقره ای: (38,280  تومان )
نمایندگی برنزی: (38,280  تومان )
60000/100 فعال
❤️ خدمات لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
118 لایک میکس ايرانی - سرور 6  توضیحات 4,740  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,515  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,515  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,515  تومان )
50000/100 فعال
12 لایک میکس ايرانی - سرور 5 توضیحات 5,282  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,031  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,031  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,031  تومان )
100000/100 فعال
13 لایک ایرانی اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 7,991  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,611  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,611  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,611  تومان )
80000/100 فعال
134 لایک لایو اینستاگرام ( ویژه ) توضیحات 10,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,600  تومان )
10000/200 فعال
14 لايک ايرانی اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 10,158  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,675  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,675  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,675  تومان )
70000/100 فعال
15 لایک خارجی اینستاگرام  توضیحات 11,513  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,965  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,965  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,965  تومان )
60000/100 فعال
16 لایک میکس ايراني - سرور 2 توضیحات 11,513  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,965  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,965  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,965  تومان )
80000/100 فعال
17 لایک 75% ایرانی اینستاگرام - سرور 1 توضیحات 17,608  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,770  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,770  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,770  تومان )
25000/100 فعال
18 لایک 95% ایرانی اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 20,317  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,350  تومان )
30000/100 فعال
👁 خدمات بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
116 بازدید پست اینستاگرام توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (952  تومان )
نمایندگی نقره ای: (952  تومان )
نمایندگی برنزی: (952  تومان )
500000/100 فعال
107 بازدید پست اینستاگرام - سرور ارزان توضیحات 1,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,755  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,755  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,755  تومان )
1000000/100 فعال
115 بازديد پست اینستاگرام - آنی توضیحات 3,067  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,921  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,921  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,921  تومان )
4000000/200 فعال
121 بازديد استوری اينستاگرام [ همه استوری ها ] توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,715  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,715  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,715  تومان )
90000/100 فعال
21 بازدید پست reel اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,096  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,096  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,096  تومان )
800000/500 فعال
19 بازدید پست اینستاگرام توضیحات 7,467  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,112  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,112  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,112  تومان )
1000000/500 فعال
22 بازدید پست reel اینستاگرام توضیحات 7,734  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,366  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,366  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,366  تومان )
1000000/500 فعال
106 بازدید پست اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 12,668  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,065  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,065  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,065  تومان )
4000000/500 فعال
114 بازدید پست اینستاگرام - سرور ویژه توضیحات 22,002  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,955  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,955  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,955  تومان )
5000000/200 فعال
122 بازدید لایو اینستاگرام ( ویژه ) توضیحات 231,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (220,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (220,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (220,800  تومان )
30000/20 فعال
💬 خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
23 کامنت تبریک تولد توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
80/5 فعال
24 کامنت تبریک عمومی توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
80/5 فعال
25 کامنت تعریف (پست علمی - جالب و ...) توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
120/5 فعال
26 کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
140/5 فعال
27 کامنت تعریف و تمجید شخصی توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
170/5 فعال
28 کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 19,703  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,765  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,765  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,765  تومان )
80/5 فعال
29 کامنت سفارشی ایرانی توضیحات 23,955  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,815  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,815  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,815  تومان )
5000/10 فعال
119 کامنت سفارشی دلخواه - سرور ویژه توضیحات 36,004  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,290  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,290  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,290  تومان )
50000/40 فعال
📺 خدمات IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
31 بازدید IGTV اینستاگرام - سرور ارزان توضیحات 1,842  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,755  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,755  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,755  تومان )
1000000/100 فعال
113 بازدید IGTV ارزان - سرور 8 توضیحات 5,528  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,265  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,265  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,265  تومان )
3000000/100 فعال
68 بازدید پست igtv اینستاگرام - سرور 4 توضیحات 6,934  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,604  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,604  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,604  تومان )
800000/500 فعال
67 بازدید پست igtv اینستاگرام توضیحات 8,267  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,874  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,874  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,874  تومان )
1000000/500 فعال
32 لایک پست IGTV ايراني - سرور 2 توضیحات 11,334  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,795  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,795  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,795  تومان )
50000/100 فعال
130 لایک پست igtv ايرانی - سرور ویژه  توضیحات 21,672  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,640  تومان )
30000/100 فعال
⚙️ خدمات کاربردی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 سیو پست اینستاگرام توضیحات 336  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (320  تومان )
نمایندگی نقره ای: (320  تومان )
نمایندگی برنزی: (320  تومان )
15000/20 فعال
38 سیو پست اینستاگرام توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,200  تومان )
15000/100 فعال
👨‍💼 خدمات ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
42 ممبر اجباری کانال تلگرام ( هیدن ) توضیحات 13,923  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,260  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,260  تومان )
100000/1000 فعال
41 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 14,578  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,884  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,884  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,884  تومان )
15000/1000 فعال
44 ممبر فیک کانال تلگرام - ریزش کم ⚡️⭐️ توضیحات 15,561  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,820  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,820  تومان )
200000/1000 فعال
43 ممبر اجباری کانال تلگرام - سرور 2 (هیدن) توضیحات 18,837  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,940  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,940  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,940  تومان )
200000/1000 فعال
45 ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 22,113  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,060  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,060  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,060  تومان )
200000/1000 فعال
127 ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن) ⚡️ توضیحات 26,044  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,804  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,804  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,804  تومان )
400000/500 فعال
47 ممبر فیک کانال تلگرام ( ریزش صفر ) توضیحات 31,941  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,420  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,420  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,420  تومان )
50000/1000 فعال
46 ممبر اجباری کانال تلگرام (عادی) توضیحات 37,674  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35,880  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,880  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,880  تومان )
80000/1000 فعال
👨‍💼 خدمات ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
49 ممبر فیک گروه عمومی توضیحات 14,578  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,884  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,884  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,884  تومان )
15000/1000 فعال
50 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 15,561  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,820  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,820  تومان )
100000/1000 فعال
51 اد اجباری گروه تلگرام (عادی) توضیحات 20,475  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
30000/1000 فعال
❓خدمات لایک و راَی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
53 50 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 10,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,000  تومان )
1/1 فعال
54 100 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 17,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,000  تومان )
1/1 فعال
55 لایک تلگرام - استارت آنی - این سرویس با نظرسنجی متفاوت است. توضیحات 27,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (26,400  تومان )
50000/100 فعال
56 200 لایک و رای (نظرسنجی) تلگرام توضیحات 33,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (32,000  تومان )
1/1 فعال
👁 خدمات بازدید / ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
58 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 393  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (375  تومان )
نمایندگی نقره ای: (375  تومان )
نمایندگی برنزی: (375  تومان )
10000/100 فعال
59 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات 1,496  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,425  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,425  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,425  تومان )
10000/100 فعال
60 بازدید 10 آخر پست تلگرام توضیحات 3,307  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,150  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,150  تومان )
10000/100 فعال
61 بازدید 20 پست آخر تلگرام توضیحات 6,142  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,850  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,850  تومان )
10000/100 فعال
64 بازدید 50 پست آخر تلگرام توضیحات 21,892  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (20,850  تومان )
نمایندگی برنزی: (20,850  تومان )
10000/100 فعال
66 بازدید پست تلگرام [ تعداد دلخواه ] ⭐️⚡️ توضیحات 36,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,200  تومان )
300000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال گوگل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 بازدید کنندگان گوگل [ حفظ 20 ثانیه ] توضیحات 6,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
100000000/500 فعال
70 بازدید کنندگان گوگل [ِ رتبه بندی ویدئو ] توضیحات 6,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
100000000/500 فعال
⚡ سوشال سیگنال توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
71 بازدید ویدیو توییتر توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,200  تومان )
50000000/100 فعال
128 نظرسنجی توییتر توضیحات 26,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (25,600  تومان )
10000000/100 فعال
72 نظرسنجی توییتر - سرور 2  توضیحات 107,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (102,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (102,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (102,400  تومان )
650000/10 فعال
135 فالوور واقعی توییتر - 319,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (304,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (304,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (304,000  تومان )
60000/50 فعال
⚡ سوشال سیگنال آپارات
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
75 بازدید یوتیوب [ بدون پر کردن مجدد ] توضیحات 20,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,200  تومان )
10000000/1000 فعال
76 بازدید یوتیوب - سرور 1 توضیحات 26,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (25,600  تومان )
1000000/120 فعال
77 بازدید یوتیوب توضیحات 47,040  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (44,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,800  تومان )
100000/100 فعال
78 لایک یوتیوب [ مادام العمر تضمین شده است ] ♻ توضیحات 147,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (140,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (140,800  تومان )
100000/50 فعال
79 مشترکین یوتیوب [ ایالات متحده ] توضیحات 833,280  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (793,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (793,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (793,600  تومان )
2000/10 فعال
⚡ سوشال سیگنال وبسایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 ترافیک وب سایت [ بازدید مستقیم ] توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,200  تومان )
1000000/500 فعال
81 ترافیک وب سایت ⭐ توضیحات 6,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
100000000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال لینکدین
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال فیسبوک
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال پینترست
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
⚡ سوشال سیگنال تیک توک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
87 بازدیدهای اضطراری تیک توک توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,200  تومان )
999999/100 فعال
88 بازدید تیک توک  توضیحات 3,360  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,200  تومان )
10000000/100 فعال
89 لایک تیک توک توضیحات 23,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,400  تومان )
1000/100 فعال
⚡ سوشال سیگنال کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
90 پکیج بازدیدکنندگان اتاق کلاب هاوس توضیحات 94,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (89,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,600  تومان )
1/1 فعال
91 پکیج دنبال کننده کلاب هاوس توضیحات 94,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (89,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (89,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,600  تومان )
1/1 فعال
94 بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [ ارسال سریع ] توضیحات 711,217  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (677,350  تومان )
نمایندگی نقره ای: (677,350  تومان )
نمایندگی برنزی: (677,350  تومان )
4000/5 فعال
95 ممبر کلاب کلاب هاوس توضیحات 1,019,130  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (970,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (970,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (970,600  تومان )
5000/10 فعال
96 فالوور کلاب هاوس ایرانی ( جدید ) توضیحات 1,195,425  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,138,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,138,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,138,500  تومان )
4000/10 فعال
⚡ کاهش رتبه الکسا ( تضمینی )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
97 رتبه زیر 15000 ماهانه توضیحات 103,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (99,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (99,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (99,000  تومان )
1/1 فعال
98 رتبه زیر 10000 ماهانه توضیحات 166,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (159,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (159,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (159,000  تومان )
1/1 فعال
99 رتبه زیر 5000 ماهانه توضیحات 303,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (289,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (289,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (289,000  تومان )
1/1 فعال
100 رتبه زیر 3000 ماهانه توضیحات 712,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (679,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (679,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (679,000  تومان )
1/1 فعال
101 رتبه زیر 2000 ماهانه توضیحات 933,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (889,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (889,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (889,000  تومان )
1/1 فعال
102 رتبه زیر 1000 ماهانه توضیحات 1,153,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,099,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,099,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,099,000  تومان )
1/1 فعال
⚡ سوشال سیگنال نصب اپلیکیشن
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.